Kolik máte ještě času pro přihlášení do soutěže?

Pravidla soutěže

Pravidla soutěže Unilever výzva

Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel soutěže pro studenty českých a slovenských vysokých škol nazvané UNILEVER SUSTAINABLE CHALLENGE (dále jen „soutěž“). Cílem soutěže je upozornit studenty na problematiku udržitelného rozvoje spojenou se zodpovědným chováním firem i veřejnosti s důrazem na Výživu a zdravý životní styl, Životní prostředí, Potravinový odpad, Diverzitu na pracovním trhu a Příležitosti pro mladé.

Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže. Tento statut může být pořadatelem pozměněn formou písemných dodatků.

Pořadatelem soutěže v České republice je společnost UNILEVER ČR, spol. s r. o., Rohanské nábřeží 670/17, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČ: 18627781, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2196

(dále jen „pořadatel“).

Slovenská verze pravidel je k nalezení na www.unilevervyzva.sk.

Organizačním zajištěním soutěže byla pověřena společnost ČESKÁ PRODUKČNÍ Social Media s.r.o, se sídlem Zubatého 11, Praha 5 150 00, IČ: 02498120 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 220270 (dále jako „organizátor“)

 

Harmonogram soutěže:

1  Soutěž probíhá v době od 1.10.2014 do 30.6.2015 včetně (dále jen „doba trvání soutěže“) následujícím způsobem:

1.Registrace

Projekty je možné do soutěže přihlásit v období od 1. října 2014 do 31. prosince 2014 (včetně)

2.Vyhodnocení soutěže

a)1. kolo - v období od 1. října 2014 do 18. ledna 2015 hlasování na webové stránce www.unilevervyzva.cz, na základě tohoto hlasování vznikne seznam 20 projektů, které postoupí do druhého kola

b)2. kolo - v období od 19. ledna 2015 do 31. ledna 2015 - výběr projektů odbornou porotou složenou z 10 mentorů. Na základě tohoto kola bude vybráno 10 projektů, které získají finanční obnos na jejich realizaci.

c)Vybraných 10  projektů, které získají finanční obnos na realizaci bude zveřejněno na  www.unilevervyzva.cz a na Facebooku www.facebook.com/zasad.se.o.lepsi.svet – nejpozději 2. února 2015.

d)prezentace vybraných projektů - 27. února 2015 proběhne v Praze prezentace 10 vybraných projektů, z nichž budou vybráni 3 vítězové finančních cen a 1 speciální ceny „cesty na Srí Lanku“. Finálové vyhlášení vítězů proběhne ihned po prezentacích projektů.

Oznámení 3 vítězů finančních cen a 1 speciální ceny „cesty na Srí Lanku“ proběhne na finálovém vyhlášení vítězů 27. února 2015 a následně bude zveřejněno na na www.unilevervyzva.cz a na Facebooku www.facebook.com/zasad.se.o.lepsi.svet nejpozději 2. března 2015.

3.Realizace 10 vybraných  projektů

Od 1. března 2015 do 30. června 2015 bude probíhat realizace 10 vybraných projektů.

 

2                    Soutěžící

Soutěžícím se může stát student prezenčního, nebo kombinovaného studia vysoké školy se sídlem na území České nebo Slovenské republiky ve věku 18 – 26 let s adresou pro doručování na území České nebo Slovenské republiky (dále jen „soutěžící“).

Soutěžící musí být autorem projektu. Soutěžící přihlášením projektu do soutěže potvrzuje, že je autorem projektu a ručí za jeho původnost.

Soutěž je vyhlášena jako soutěž jednotlivců. Každý autor projektu si však může přizvat pomocníky při přípravě a realizaci – spoluautory projektu – ty pak uvede v samostatném poli přihlašovacího formuláře. Každý z pomocníků/spoluautorů musí splňovat podmínky a pravidla stanovená pro soutěžícího. S pořadatelem jedná a cenu získá vždy pouze autor projektu.

Každý soutěžící má právo přihlásit max. 3 projekty a musí se aktivně podílet na jejich realizaci. Každý projekt bude hodnocen jako samostatná, nezávislá účast v soutěži. Tj. každý soutěžící má právo vícenásobné účasti v soutěži.

Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele a všech dodavatelských společností, které se na organizaci soutěže podílejí, mentoři, a osoby jim blízké.

Pořadatel má právo vyloučit ze soutěže projekt nebo soutěžícího se všemi jeho projekty, pokud má oprávněné podezření na nedodržení pravidel nebo spáchání podvodného jednání ze strany soutěžícího či jakékoli jiné osoby, jednající ve prospěch soutěžícího.

 

3                    Přihlášení do soutěže - projekt

Přihlásit projekt do soutěže je možné od 1.10.2014 do 31.12.2014 23:59 hodin a to pouze prostřednictvím formuláře na webových stránkách www.unilevervyzva.cz pro studenty českých vysokých škol a www.unilevervyzva.sk pro studenty slovenských vysokých škol. V přihlašovacím formuláři soutěžící pravdivě uvede své jméno, příjmení, věk, telefonické spojení, emailovou adresu, název vysoké školy, kterou studuje, a všechna další pole, která jsou označena jako povinná. Maximální velikost přihlášky včetně příloh je 10 MB.

Soutěžící má právo projekt upravovat, doplňovat, přidávat přílohy a měnit, a to až do uzávěrky přihlašování projektů 31.12.2014 ve 23:59 hodin.

Úkolem soutěžících je připravit projekt, který bude řešit problematiku alespoň jedné z 5 oblastí Unilever plánu udržitelného rozvoje:

1.Výživa a zdravý životní styl – zdravá výživa, hygiena, pohyb a sport
2.Životní prostředí – emise a zdravé ovzduší, skleníkové plyny, doprava, voda, odpad
3.Potravinový odpad – šetrné nakládání s potravinami, spotřebitelské chování
4.Diverzita na pracovním trhu – podpora rovných pracovních příležitostí
5.Příležitosti pro mladé – vstup absolventů škol na pracovní trh, profesní rozvoj mladých

Podmínkou je, aby se projekt týkal komunit v České nebo Slovenské republice. Projekt nemusí být spojen s podnikáním ani výrobky firmy Unilever. Projekt včetně všech příloh musí být vyhotoven v českém nebo slovenském jazyce. Realizace projektu nesmí trvat déle než 4 měsíce. Projekt musí být inspirativní, inovativní, musí mít měřitelný dopad a jasný cíl. Projekt musí obsahovat finanční plán, který nesmí překročit částku 70 000 Kč včetně DPH.

Pořadatel má právo kdykoliv ze soutěže vyřadit projekt s neetickým obsahem (násilí, vulgarita, rasová nesnášenlivost atd.), porušující práva třetích osob (porušení autorských práv třetích osob, použití průmyslových práv třetích osob, atd.) nebo projekt, který je v rozporu s právními předpisy, pravidly soutěže, dobrými mravy nebo ohrožuje dobré jméno pořadatele soutěže či obchodní zájmy pořadatele. Soutěžící, který přihlásí do soutěže takový projekt, může být vyzván k úpravě projektu nebo bude ze soutěže vyřazen, postup v této situaci je na volbě pořadatele. O vyřazení soutěžícího rozhoduje s konečnou platností pořadatel.

Odesláním přihlašovacího formuláře do soutěže dává soutěžící pořadateli soutěže zejména souhlas ke zveřejnění projektu, a to i bez uvedení svého jména, příjmení nebo i s uvedením svého jména, příjmení,města a školy na webu soutěže a v médiích, vše v rozsahu a za podmínek uvedených v pravidlech, a dále souhlas k pořízení a zveřejnění obrazových, zvukových a zvukověobrazových záznamů, týkajících se jeho osoby, to vše v souvislosti se soutěží a propagací pořadatele soutěže.

 

4                    Mentoři/odborná porota

Role mentorů

Pořadatel zajistí, aby každý projekt dostal nejméně jednou v průběhu soutěže zpětnou vazbu od některého z mentorů.

Mentor pomáhá prostřednictvím krátkých poznámek autorům jejich projekt zdokonalit. Cílem není dlouhodobé systematické vedení autora při přípravě projektu. Jedná se o konstruktivní zpětnou vazbu. Autor je oprávněn reagovat na připomínky podle svého uvážení.

Složení poroty

Porota je složena z 5 nezávislých externích mentorů a 5 zástupců managementu pořadatele. Jmenný seznam členů poroty je zveřejněn na webové stránce soutěže.

Komunikace

Komunikace připomínek k soutěžním projektům a reakce na ně mezi mentory a autory projektů bude probíhat veřejně na webové stránce soutěže.

Pořadatel nijak neomezuje individuální komunikaci mezi mentory a autory projektů mimo výše zmíněné připomínky.

 

5                    Vyhodnocení soutěže

První kolo vyhodnocení soutěže bude probíhat od 1.10.2014 do 18.1.2015 23:59 hodin veřejným hlasováním na webové stránce soutěže www.unilevervyzva.cz. Návod, jak pro projekt hlasovat, je uveden na www.unilevervyzva.cz.

Hlasovat může každá fyzická osoba pro každý projekt pouze jednou. Počet projektů, pro které osoba může hlasovat, není omezen. Hlasuje se přímo na webové stránce prostřednictvím ověřené e-mailové adresy. Pořadatel má právo na kontrolu hlasů a má právo do hlasování nezahrnout hlasy podezřelé z toho, že předchozí podmínky nesplňují.

Každý účastník má právo vybízet veřejnost k hlasování pro svůj projekt na Facebooku i jinde.

Na základě veřejného hlasování vznikne seznam 20 projektů s nejvyšším počtem hlasů, které postoupí do dalšího kola.

V druhém kole rozhoduje porota jmenovaná pořadatelem, složená z 5 zástupců pořadatele a 5 zástupců odborné veřejnosti (mentorů) o projektech, jejichž realizaci finančně podpoří. Porota vybere do 31. ledna 2015 podle hodnotících kriterií a s ohledem na dodržení námětu deset nejlepších projektů.

Porota rozhoduje hlasováním tak, že každý porotce přidělí každému z 20 projektů body na škále 0 – 5. Maximálně 10 projektů s nejvyšším počtem bodů zvítězí a bude vybráno pro realizaci. V případě rovnosti bodů zvítězí projekt s vyšším hodnocením od předsedy poroty, jímž je generální ředitel Unilever ČRSR. Seznam členů poroty je uveden na webové stránce soutěže www.unilevervyzva.cz .

10 vybraných finalistů se dostaví k osobní prezentaci projektů dne 27. února 2015. Pořadatel soutěže proplatí cestovní náklady hromadnou dopravou z místa trvalého bydliště, nebo školy do místa prezentace a případné náklady na ubytování. Proplacení musí být předem individuálně dohodnuto s pořadatelem.

Z prezentovaných projektů budou odbornou porotou vybráni 3 vítězové finanční ceny a jeden vítěz speciální ceny – „cesty na Srí Lanku“. Hlasování o udělení finanční ceny proběhne tak, že každý porotce přidělí každému z 10 prezentovaných projektů bodové hodnocení od 1 do 10. Finanční ceny získají 3 projekty s nejvyšším počtem bodů. Hlasování o speciální ceně proběhne nezávisle na finančních cenách. Speciální cenou bude oceněn projekt s  nejvíce inovativním nápadem.

Každý porotce hlasuje nezávisle na ostatních porotcích, podle svého odborného názoru.

 

6                    Hodnotící kritéria projektu jsou:

Jasný a srozumitelný popis a cíle projektu
Soulad projektu s tematikou soutěže - téma projektu musí korespondovat s jedním z pěti stanovených pilířů
Kreativita - hodnocena je vlastní, inovativní, jedinečná myšlenka
Účinnost - hodnocena je měřitelnost dopadu projektu na udržitelný rozvoj – jak velký je přínos a jak ho lze měřit, jak dlouho bude trvat efekt projektu, jak účinně jsou využity prostředky
Efektivní využití finančních prostředků
Rozsah vlastní práce autora při realizaci projektu
Schopnost projekt úspěšně realizovat v určeném časovém období

Pořadatel zašle autorům vybraných projektů elektronickou poštou na jimi uvedenou adresu nejpozději 2. února 2015 oznámení o zařazení projektu mezi 10 nejlepších. Každý autor vybraného projektu je povinen do 17. února 2014 zaslat pořadateli na adresu info@unilevervyzva.cz doklad o studiu prokazující, že je a nebo prokazatelně byl v zimním semestru 2014/2015 studentem vysoké školy se sídlem na území České nebo Slovenské republiky, a to studentem prezenčního, nebo kombinovaného studia; jinak má pořadatel právo soutěžícího ze soutěže vyřadit.

Oficiální vyhlášení výsledků proběhne 27. února 2015 v Praze po prezentacích všech 10 účastníků.

Seznam projektů, které se Unilever rozhodl finančně podpořit, stejně jako 3 vítězové finančních cen a 1 speciální ceny budou uveřejněni včetně jmen autorů a školy, kterou studují, na www.unilever.cz, www.unilever.sk, www.unilevervyzva.cz, www.unilevervyzva.sk, Facebookové stránce a v médiích nejpozději 2. března 2015.

 

7                    Ceny v soutěži

Ceny v soutěži jsou uvedené dohromady pro Českou republiku a Slovenskou republiku.

Každý z 10 autorů porotou vybraných projektů získá maximálně 70.000 Kč (včetně DPH) na realizaci svých projektů.

Autoři 3 vítězných projektů získají osobní finanční odměnu na základě bodového hodnocení individuálních prezentací projektů na finálním vyhlašování dne 27.2.2015 takto: 3. místo: 10.000 Kč, 2. místo: 20.000 Kč, 1. místo: 30.000 Kč. Finanční výhry budou poskytnuty bezhotovostním převodem na účet vítězů do 14 dní od ukončení realizace projektu a předání informací potřebných pro převod.

Jeden autor projektu vybraný porotou získá třídenní návštěvu v Unilever Sri Lanka Limited, adresa: 258. M Vincent Perera Mawatha, Colombo 14, Sri Lanka.  Pořadatel zajistí vítězi otevřenou zpáteční letenku, víza, ubytování a náklady na stravu po dobu návštěvy Unilever Sri Lanka. Celková délka pobytu na Srí Lance není omezena a další náklady na pobyt budou hrazeny výhercem.

 

8                    Realizace vybraných projektů

Pořadatel proplatí náklady vynaložené na realizaci maximálně 10 vybraných projektů do výše 70.000 Kč včetně DPH na každý projekt. Celkem bude rozdáno maximálně 10 x 70.000,- Kč (včetně DPH).

Náklady na realizaci vybraných projektů nebudou vyplaceny v hotovosti, ale způsob jejich čerpání bude určen ve smlouvě, kterou se zavazují s pořadatelem uzavřít výherci. Odmítnutím uzavření smlouvy ze strany autora projektu zaniká jeho právo na finanční podporu.

Náklady budou vyplaceny v celkové maximální výši 70.000 Kč včetně DPH na základě předložených faktur přímo dodavateli služby/materiálu; náklady lze hradit pouze bezhotovostně na účet dodavatele se splatností 30 dní od doručení faktury. Budou proplaceny pouze náklady na materiál a služby. Není možné proplatit žádné přímé mzdové náklady (autora ani spolupracovníků), cestovné a cestovní náhrady za cesty mimo ČR a SR. Není možné realizaci celého projektu zadat jedné dodavatelské firmě, pořadatel vyžaduje přímé zapojení autora do realizace projektu.

Účtenky a faktury musí být doručeny zpracovateli v období od 1. března 2015 do 31. srpna 2015 na adresu ČESKÁ PRODUKČNÍ Social Media s.r.o., se sídlem: Zubatého 470/11, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČ: 02498120.

Autoři vybraných projektů mají na realizaci projektu čtyři měsíce – březen až červen 2015.

Autor vybraného projektu je povinen pravidelně informovat pořadatele o aktuálním stavu a čerpání rozpočtu, který bude před začátkem realizace odsouhlasen s pořadatelem. Forma a termíny budou součástí smlouvy o podpoře realizace projektu.

Autor vybraného projektu je povinen průběh a postup realizace projektu dostatečně průkazným způsobem dokumentovat (např. fotodokumentace) a pravidelně pořadatele informovat o postupu prací a zasílat pořadateli průběžně dokumentaci projektu.

Pořadatel je oprávněn kontrolovat realizaci projektu. Pořadatel je oprávněn zkontrolovat, zda výhra byla skutečně použita v souladu s pravidly soutěže; výherce je povinen mu za tím účelem poskytnout součinnost. V případě, že výhra nebo její část nebude realizována v souladu s těmito pravidly (přičemž konečné posouzení náleží zásadně pořadateli soutěže), propadá taková výhra nebo její část pořadateli soutěže; tím není dotčen nárok pořadatele domáhat se náhrady dalších případně vzniklých škod či nemajetkové újmy.

V případě, že Autor vybraného projektu neplní některou z výše uvedených povinností nebo podmínek dle pravidel této soutěže, pořadatel je oprávněn zastavit proplácení faktur a výherce je povinen pořadateli vrátit již vynaložené náklady na realizaci projektu.

 

9                    Autorská práva a licence

Poskytnutím projektu do soutěže soutěžící potvrzuje, že projekt je jeho vlastním dílem, a odpovídá za to, že poskytnutím projektu do soutěže nejsou porušena autorská nebo jiná práva třetích osob či obecně závazné právní předpisy. Veškeré nutné souhlasy související s poskytnutím projektu do soutěže si soutěžící vypořádají na vlastní náklady a vlastní odpovědnost. V případě nepravdivosti uvedeného potvrzení anebo v případě, že poskytnutím projektu do soutěže jsou porušena práva třetích osob, je pořadatel oprávněn soutěžícího ze soutěže vyloučit a v případě, že již byl projekt realizován a pořadatelem proplaceny náklady na realizaci, žádat jejich vrácení; tím není dotčena odpovědnost soutěžícího k náhradě škody a nemajetkové újmy pořadateli anebo třetím osobám.

Odesláním soutěžního díla do soutěže soutěžící bezplatně udílí pořadateli nevýhradní licenční oprávnění k jakémukoli užití zaslaného díla, jakýmikoli prostředky šíření (dále jen „licence“). Licenci uděluje v územně a množstevně (co do počtu užití) neomezeném rozsahu na dobu autorskoprávní ochrany díla. Licenci udílí zejména na použití díla pro účely této soutěže a dále pro reklamní a obchodní účely pořadatele. Soutěžící bere na vědomí, že pořadatel není povinen tuto licenci využít, je oprávněn toto právo převést na třetí osoby ze skupiny Unilever a je oprávněn upravit dílo jakýmkoli způsobem pro své potřeby. Soutěžící potvrzuje, že si je vědom/a své plné odpovědnosti vůči třetím osobám v souvislosti s poskytnutím soutěžního díla a udělením licence, včetně nároků třetích osob uplatňovaných ve spojení s ustanoveními platných právních předpisů upravujících a definujících autorské právo, ochranu osobních údajů, jakož i dalších právních předpisů.

 

10               Všeobecná ustanovení:

Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

Účastí v soutěži soutěžící bere na vědomí, že obsah aplikace, její výkon, rychlost přenosu zpráv a dat, dále rychlost odpovědi jsou závislé na obsluhující technologii, proto tyto mohou být nepříznivě ovlivněny takovými na pořadateli nezávislými faktory, jako je například (avšak ne výhradně) chyba ve spojení, výkon serverových počítačů či zachování bezpečného síťového připojení. Pořadatel vylučuje veškerou odpovědnost, která pramení z výše uvedeného.

Soutěžící odesláním online formuláře do soutěže uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v rozsahu všech polí online formuláře na www.unilevervyzva.cz společnosti UNILEVER ČR, spol. s r.o., se sídlem: Praha 8, Rohanské nábřeží 670/17, PSČ 18600, IČ: 18627781, jako správci, a s jejich případným zpracováním prostřednictvím zpracovatele, za účelem realizace a vyhodnocení soutěže, jakož i zasíláním obchodních sdělení ohledně soutěže prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Po pominutí účelu budou osobní údaje zlikvidovány. Účastí v soutěži každý soutěžící potvrzuje, že je seznámen se všemi právy, která vyplývají ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese pořadatele odvolat, že má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, jakož i se všemi dalšími právy vyplývajícími z § 11 a § 21 tohoto zákona. V případě pochybností o dodržování práv správcem se soutěžící může na správce obrátit. Nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení může soutěžící projevit zdarma zasláním zprávy na e-mail: info@unilevervyzva.cz. V předmětu zprávy musí soutěžící uvést slovo NEZASÍLAT.

Účastník bere na vědomí a souhlasí s tím, že pořadatel pověřil zpracováním osobních údajů společnost ČESKÁ PRODUKČNÍ Social Media s.r.o., se sídlem: Zubatého 470/11, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČ: 02498120 jakožto zpracovatele.

Pořadatel má právo jakoukoli svou pravomoc a povinnost přenést na třetí osobu (dodavatelskou společnost) a to i bez souhlasu účastníků soutěže.

Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. Pořadatel je zároveň oprávněn soutěž kdykoli změnit, zrušit či upravit její pravidla. Vymáhání účasti v soutěži soudní cestou je vyloučeno. Při nesplnění podmínek podle pravidel této soutěže, ztrácí soutěžící nárok na výhru.

Pořadatel si vyhrazuje právo změnit částku na podporu vítězných projektů i počet podporovaných projektů.

Pořadatel neodpovídá za jakékoliv škody, které soutěžícím případně vznikly v souvislosti s účastí v soutěži či v souvislosti s čerpáním/užíváním výher.

Výhry v soutěži jsou právně nevymahatelné.

Soutěž není žádným způsobem sponzorována, doporučována, spravována nebo jinak spojována se společností Facebook. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace pořadateli soutěže a nikoliv společnosti Facebook. Společnost Facebook nemá v souvislosti s pořádáním soutěže vůči soutěžícím žádnou odpovědnost.

Úplná pravidla soutěže jsou účastníkům k dispozici na www.unilevervyzva.cz. 

V Praze dne: 1. října září 2014.